Rabu, 22 Juli 2009

Dramatisasi puisi

KI SUNDA : QUO VADIS
Karya Rosyid E Abby

Sora 1 : Milang lengkah ti mangsa ka mangsa
Ngitung umur waktu demi waktu
Ngijir-ngijir wanci ti bihari ka kiwari
Kisunda cenah leungiteun dangiang
Leungiteun tapak
Leungiteun lacak
Nu aya ukur kari ngaran
Ukur kari ngaran

Rampak : ki sunda, quo vadis ....................
Ki sunda, qou vadis ...................
Ki sunda qou vadis.....................

Sora 2 : Sakseni tuh langit nu paul, sakabehna paul
Atra walatra dipapaes ngeplak bodasna mega
Sakseni tuh tanah angar nu kari saheureut
Digedengeun ku imah-imah beton
Ngajungkiring mapaesan dayeuh bandung
Di gedengeunana deui vila-vila alagreng
Masieup lemah sarakan

Sora 3 ; Kisunda nu timangsa kamangsa pinuh dangiang
Geus dicatet na lambaran sajarah
Geus dicutat dina lambaran lontar
Ti jaman raja raja bihari
Tug tepi ka jaman konglomrat kiwari
Tetela masih keneh poekeun
Ngararampa jalan sorangeun

Sora 4 : Barudak seunggah ulin di buruan
Da buruanna ngan sacangkewok
Barudak seunggah rek ulin mangsa bulan keur bengras
Ucing sumput ditema bancakan jeung bebentengan
Atawa oray-orayan reujeung slepdur
Da di puser-puser pertokoan
Sadia kaulinan ti kulon :
Tamiya, video games, games wacth
Mahabu dimana-mana
Sora 1 ; Laju,
Ki sunda dimana ?
Dangiangna kumaha ?

Sora 2 : Geus leungiteun dangiang cenah ki sunda teh

Rampak : ( Ah, piraku )

Sora 3 ; geus leungiteun tapak cenah Ki sunda teh

Rampak : ( Ah, maenya )

Sora 4 : Geus leungiteun lacak cebah ki sunda teh

Rampak : ( Ah, pamohalan )


Sora 1 : Ki sunda,
Ieu kuring urat nu manteng jeroeun awak anjeun
Ieu kuring balung kadeudeuh
Nu nganteung na lelembutan
Ieu kuring geutih kaasih nu ngamalir saawak-awak
Rek dimana nya kudu ngarereb
Rek kumaha nya pilampaheun

Sora 5 : Geus,
Teu kudu deui nyarita perkara bulan jeung bentang
Da langit feus nyakseni
Getih hangru jeung bugang nu patulayah
Ukur jadi saksi jaman nu wisu
Ngabigeu

Sora 5 : Tuh !
Bulan jeung bentang mah ukur papaes
Mangsa hate keur lindeuk ku katungara cinta
Teu, teu kudu deui nyarita perkara :
Langit nu lenglang, bulan nu bengras, atawa
Bentang nu baranang
Da saksi jaman rea keneh nu kudu dipalire dipirosea
(nyambung)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar