Rabu, 22 Juli 2009

Lalakon Kuring


Resep kana kakawihan ti keur SD keneh, masih keneh kagambar dina ingeutan harita taun 1978 kuring asup ka kelas hiji SD, ari di sakola jaman harita mah osok keneh barudak teh samemeh prung di ajar sok ngadon diwuruk kakawihan heula mun teu salah kawihna teh karya M. Koko nu judulna "Nyengcelengan" jigana eta lagu teh pikeun kuring pribadi nyerep pisan kana hate.. da enya atuh nepi ka ayeuna kuring masih keneh ingeut kana rumpakana, ngan meureun ku lantaran masih keneh bolon can aya kahayang pikeun diajar nu bener kana kakawihan kerek dibere resep wungkul.Taun 84 kuring asup ka SMP, tetela di SMP jaman harita nu ngaranna seni Sunda teh kacida pisan digedekeunnana, ti dinya karesep jeung kacinta kuring kana seni Sunda beuki nambahan jeung ayeuna mah dibarengan hayang diajar sagala, ngan kuring masih keneh bingung kasaha nya kudu ngaguru. Tilu taun di SMP anggeur can aya kabisa naon-naon. Kakara bisa diajar teh sanggeus kuring kalaur ti sakola kaguruan, bubuhan sanggeus kalauar sakola loba waktu kosong pikeun kuring.
Ingeut keneh mimiti teh diajar kacapi teh ka urang Sumedang, (eta ge dituduhkeun ku lanceuk). Unggal poe ngarenghik kakolot sangkan dibiayaan pikeun waragad diajar kacapi, nu gedena Rp. 50.000. (jaman harita mah aya hargaan keneh duit sakitu teh)
Saminggu dua kali kuring indit ka Sumedang pikeun diajar kacapi, tetela ngan kuat sabulan diajar teh (lolobana mah teu indit, duitna dipake ulin).
Ari nu jadi kolotmah teu apalan kuring remen teu indit teh disangkana mah eny we diajar. Hiji waktu nu jadi kolot teh nanyakeun " geus bisa kumaha diajar kacapi teh ?" kuring kacida bingungna kudu ngajawab kumaha da memeng can bisa naon-naon kerek bisa pangkat Catrik we wungkul. Utek muter neangan piakalan...(nyambung)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar