Sabtu, 11 Juli 2009

PAPIRING-PIRING SADAPUR

Kaulinan anu meh sarua jeung pacublak-cublak suweng, nya eta Papiring-piring sadapur. Bedana teh dina prakprakannana, ari pacublak-cublak suweng mah unggal dampak leungeunna di keupeulkeun, sedengkeun ari Papiring-piring sadapur mah dampalleungeunna sina nangkub. Numetakeunana oge, paling saeutik kudu tiluan.
Sanggeus tiluan karumpul, prak dimimitian. Ramo leungeun anu geus dijeberkeun teh diusapan, dikuriling bari dikawihan :

papiring-piring Sadapur
si dapur si dawa-dawa
Sa udan sa edon
piring centik manona
manona manona
gendong tangan bawa apa ?

" mawa naon ?" nu ngaluluguan nanya ka salah saurang anu geus ngagandong leungunna.
" Mawa kele ," tembal nu ditanya.
" Keleketek........."" cek lulugu bari tuluy ngeleketek awak nu ditanya tea nepi kaunyan-inyen da getekeun.
Nu sejenna nyaleunseurikeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar